User Tools

Site Tools


rules:general

1. Postanowienia ogólne i definicje

 1. Organizator – Fair Racing (portal fairracing.com.pl)
 2. Administrator - osoby pełniące funkcje pomocnicze w organizacji sezonów, eventów i podejmowaniu decyzji
 3. Kierowca, zawodnik – osoba uczestnicząca w sezonie lub event’cie
 4. Sezon – seria zaplanowanych wyścigów, dla których organizator określa platformę, terminy, samochody, tory, punktację na podstawie, której jest liczona klasyfikacja generalna sezonu
 5. Event - element sezonu lub jednorazowe wydarzenie, dla którego organizator określa platformę, termin, samochody, tor
 6. Prekwalifikacje – sesja, w której kierowcy muszą wykonać odpowiednią ilość okrążeń pomiarowych w celu zakwalifikowania ich do wyścigu

2. Zasady zapisów

 1. Do sezonu lub eventu Fair Racing może zapisać się każdy kto ukończył 16 lat, Osoby poniżej wymaganego wieku mogą brać udział tylko po przedstawieniu zgody rodzica/prawnego opiekuna.
 2. Wymagane jest używanie kierownicy wyścigowej. Korzystanie z gamepadów, klawiatury lub myszy do prowadzenia samochodu jest zabronione.
 3. Zapisy do wyścigów odbywają się na stronie internetowej Organizatora.
  1. Każda runda ma ustalony limit zawodników.
  2. Jeżeli do rundy zakwalifikowało się więcej zawodników, niż określa limit, mogą oni wystartować na kolejnych serwerach (split'ach). Warunkiem uruchomienia kolejnego split'u jest zakwalifikowanie się do niego co najmniej 10 zawodników.
 4. Przed zgłoszeniem się do sezonu obowiązkowe jest zapoznanie się z regulaminem.
 5. Numery startowe zawodnicy wybierają w sposób dowolny. Nie ma możliwości rezerwacji numerów.
 6. Do uczestnictwa w wyścigach konieczne jest podanie na stronie imienia i nazwiska. Zawodnicy używający nicków nie będą dopuszczeni do wyścigu.

3. Forma zawodów

 1. Każdy pojedynczy event składa się z prekwalifikacji oraz weekendu wyścigowego czyli sesji practice przed wyścigiem, kwalifikacji lub kilku sesji kwalifikacyjnych, sesji warm up i wyścigu lub kilku wyścigów w zależności od postanowień dotyczących sezonu/eventu.
 2. Lista startowa eventu ustalana jest na podstawie wyników prekwalifikacji oraz listy obecności. Zawodnik, który nie uzyskał odpowiedniego czasu i/lub nie wykonał odpowiedniej liczby okrążeń i/lub jego czas najlepszego okrążenia nie spełnia limitu 105% najlepszego okrążenia zapisanego na serwerze i/lub nie zaznaczył obecności nie może brać udziału w sesjach weekendu wyścigowego.
 3. Rozpoczęcie prekwalifikacji następuje 2 tygodnie przed wyścigiem.
 4. Zakończenie prekwalifikacji następuje o godzinie 23:59 dzień przed wyścigiem.

4. Zasady jazdy i zachowania na serwerze

 1. Należy stosować się do zasad jazdy dokładnie opisanych w oddzielnym dokumencie „Zasady Jazdy Fair Racing”
 2. W trakcie trwania kwalifikacji zabronione jest używanie opcji „Back to pits”. Jedyną sytuacją kiedy wolno użyć tej opcji jest uszkodzenie pojazdu w stopniu nie pozwalającym na dalszą jazdę, w takim przypadku nie należy kontynuować sesji, aż do jej zakończenia.
 3. W trakcie trwania sesji wyścigowej zabronione jest używanie opcji „Back to pits”. Jedyną sytuacją kiedy wolno użyć tej opcji jest uszkodzenie pojazdu w stopniu nie pozwalającym na dalszą jazdę, w takim przypadku nie należy kontynuować sesji, aż do jej zakończenia. To samo tyczy się powrotu na serwer po crash’u/błędzie gry oraz powrotu na tor po automatycznym przeniesieniu zawodnika na stanowisko serwisowe. Nieprzestrzeganie tej zasady skutkować będzie karą.
 4. Aby zostać sklasyfikowanym i otrzymać punkty za wyścig należy przejechać co najmniej 90% dystansu lidera zaokrąglając do pełnych okrążeń.

5. Aplikacje obowiązkowe i dodatkowe

 1. Do startów w eventach niezbędne jest posiadanie oryginalnej wersji gry Assetto Corsa na Steam i DLC lub mody określone dla danego sezonu lub eventu.
 2. Wymagane aplikacje dodatkowe: Real Penalty Client, Sol min. 2.1.3 i CSP w wersji 1.79 lub nowszej
 3. Do komunikacji głosowej zalecana jest aplikacja Discord
 4. Zalecane aplikacje dodatkowe:
 • CSP Radar lub Helicorsa

6. Zachowanie i zasady bezpieczeństwa podczas poszczególnych sesji eventu

 1. Prekwalifikacje
 2. W czasie prekwalifikacji obowiązuje pomiar czasu dokonywany przez Assetto Corsa i gromadzony za pomocą aplikacji sTracker. W związku z tym czasy okrążeń uznane przez Assetto Corsa za nieważne nie zostaną uwzględnione w klasyfikacji sesji prekwalifikacyjnej. Podgląd czasów widoczny jest na stronie organizatora.
 3. Kierowca będący na okrążeniu wyjazdowym lub zjazdowym ma obowiązek ustąpić toru jazdy kierowcy na okrążeniu pomiarowym. Za zachowanie odwrotne do obowiązującego może zostać nałożona kara po dostarczeniu dowodu w postaci materiału wideo przez osobę poszkodowaną.
 4. Practice przed wyścigiem
  1. Kierowca będący na okrążeniu wyjazdowym lub zjazdowym ma obowiązek ustąpić toru jazdy kierowcy na okrążeniu pomiarowym. Za zachowanie odwrotne do obowiązującego może zostać nałożona kara po wykonaniu zgłoszenia na stronie organizatora.
 5. Kwalifikacje
 6. Poprawność czasów kontroluje Assetto Corsa.
 7. Kierowca będący na okrążeniu wyjazdowym lub zjazdowym ma obowiązek ustąpić tor jazdy kierowcy na okrążeniu pomiarowym. Za zachowanie odwrotne do obowiązującego może zostać nałożona kara po wykonaniu zgłoszenia na stronie organizatora.
 8. Wyścig/wyścigi
 9. Za poprawność okrążeń odpowiada aplikacja Real Penalty, limit wyjazdów po za tor będzie określany dla konkretnego toru, najczęściej dopuszczalne jest 5 wyjazdów poza tor.
 10. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia aplikacji na poszczególnych torach.
 11. Zabrania się wykorzystywania błędów aplikacji Real Penalty.
 12. Należy stosować się do komunikatów flagowych, (opis w Zasadach Jazdy) , komunikatów oraz kar przydzielanych przez Real Penalty również jeżeli odbywa się start lotny (opis w załączniku nr 2).
 13. Organizator zastrzega, że jedynym powodem restartu wyścigu może być sytuacja opisana w załączniku nr1 do regulaminu.
 14. Po zakończeniu wyścigu należy bezpiecznie zjechać do alei serwisowej. Wypadki / kolizje / nieodpowiedzialne zachowania po przekroczeniu linii mety będą rozpatrywane na równi z tymi w trakcie wyścigu.
 15. Ogólne zasady bezpieczeństwa podczas każdej sesji.
 16. Należy stosować się do dodatkowych linii określających zjazd do i wyjazd z alei serwisowej.
 17. Dopuszczalna prędkość w alei serwisowej jest ustawiona przez grę, najczęściej jest to 80 km/h i taką prędkość należy uzyskać przed przekroczeniem linii wjazdu.
 18. Podczas sesji kwalifikacyjnej oraz wyścigów obowiązuje zakaz pisania na czacie również w czasie oczekiwania na start. Wyjątkiem jest przekazanie informacji dot. organizacji eventu (nieprawidłowy grid, problemy techniczne po stronie serwera itp.)
 19. Organizator zastrzega sobie możliwość dodatkowego przeprowadzenia kontroli poprawności linii przejazdu i nałożenia dodatkowych kar po zakończeniu sesji.
 20. W czasie okrążenia formującego, po komendzie “doubl file” obowiązuje ograniczenie prędkości do 80km/h
 21. W alei serwisowej obowiązuje ograniczenie prędkości do 80km/h

7. Serwer 24/7

 1. Serwer jest zapewniany przez organizatora
 2. Ustawienia serwera są ustalane przez organizatora
 3. Hasło do serwera otrzymuje każdy w zakładce wyścigu.
 4. Zaleca się, aby zawodnicy, których ping przekracza 150ms opuścili serwer. Powyżej 200ms będą usuwani automatycznie.

8. Malowania samochodów

 1. Malowanie nie może zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne, rasistowskie itp. oraz nie może być sprzeczne z prawem
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za używanie logotypów czy znaków zastrzeżonych na malowaniach dostarczonych przez zawodników.
 3. Spakowany plik nie może przekraczać 20MB i po rozpakowaniu 30MB
 4. Malowania należy umieścić w panelu kierowcy w postaci archiwum ZIP zawierającego wyłącznie pliki (bez katalogów) najpóźniej 48h przed rozpoczęciem wyścigu.

9. Zespoły

 1. Tworzenie zespołu jest dobrowolne, nie trzeba być członkiem zespołu, aby uczestniczyć w event’cie/sezonie. Wyjątkiem są eventy z obowiązkową zmianą kierowcy.
 2. Zespół może być utworzony i zarządzany przez jedną osobę.
 3. Maksymalna liczba zawodników wynosi 3.

10. Licencje

 1. Podczas zakładania konta każdy kierowca otrzymuje podstawową licencję uprawniającą do startów w lidze Level0.
 2. Do udziału w sezonach może być wymagane posiadanie licencji odpowiedniego stopnia, o czym organizator poinformuje w regulaminie szczegółowym sezonu.
 3. Licencje przyznaje organizator na wniosek zawodnika złożony w Panelu Kierowcy.
 4. Licencja może zostać przyznana na podstawie analizy dotychczasowych startów zawodnika. W przypadku niewystarczającej ilości startów bądź wątpliwości co do zasadności jej przyznania organizator może przeprowadzić egzamin licencyjny.
 5. Egzamin licencyjny przeprowadzany jest na wskazanym przez administratora serwerze w ustalonym z kierowcą terminie. Egzamin polega na sprawdzeniu umiejętności bezpiecznej jazdy w sytuacjach bezpośredniej walki na torze. Szczegółowy przebieg egzaminu ustala egzaminator.
 6. Licencje przyznawane są bezterminowo. Wyjątkiem są licencje przyznane warunkowo na jeden wyścig.
 7. Licencja może zostać odebrana zawodnikowi w dowolnym momencie decyzją komisji sędziowskiej w następstwie nieodpowiedniego zachowania kierowcy w trakcie wyścigów.
 8. Jeżeli ilość punktów karnych przyznanych kierowcy w ciągu ostatnich 45 dni przekroczy 85pkt zawieszona zostaje możliwość zgłaszania się do jakichkolwiek wyścigów na czas 21 dni od momentu, kiedy limit został przekroczony.
 9. Jeżeli ilość punktów karnych przyznanych kierowcy w ciągu ostatnich 45 dni przekroczy 100pkt zawieszona zostaje możliwość zgłaszania się do jakichkolwiek wyścigów na czas 45 dni od momentu, kiedy limit został przekroczony.

11. Kary

 1. Organizator może nadawać kary w przypadkach opisanych poniżej.
 2. Spowodowanie kolizji w wyścigu: kara czasowa 30s doliczana do czasu wyścigu (podstawa)
 3. Spowodowanie kolizji, w której uczestniczyły więcej niż 3 samochody: dodatkowa kara czasowa 15s doliczana do czasu wyścigu
 4. Spowodowanie kolizji na pierwszym okrążeniu wyścigu: dodatkowa kara czasowa 15s doliczana do czasu wyścigu
 5. Spowodowanie kolizji przed drugim zakrętem pierwszego okrążenia: dodatkowa kara czasowa 30s doliczana do czasu wyścigu
 6. Wyprzedzanie poza torem i/lub w sposób nieprawidłowy (niezgodny z opisem zawartym w Zasadach Jazdy Fair Racing): kara czasowa 20s doliczana do czasu wyścigu
 7. Powrót na tor w sposób nieprawidłowy (niezgodny z opisem zawartym w Zasadach Jazdy Fair Racing): kara czasowa 30s doliczana do czasu wyścigu lub 90 pkt karnych w przypadku rażącego naruszenia
 8. Blokowanie przez kierowcę dublowanego: kara czasowa 10s doliczana do czasu wyścigu
 9. Blokowanie przez kierowcę dublowanego w sposób rażący i/lub przez dłuższy czas (tj. kilka zakrętów): kara czasowa 30s doliczana do czasu wyścigu
 10. Wyprzedzanie podczas kiedy na torze jest żółta flaga: kara czasowa 15s doliczana do czasu wyścigu (kara może zostać anulowana po oddaniu pozycji)
 11. Przekroczenie linii wyznaczającej wyjazd z alei serwisowej: kara czasowa 5s doliczana do czasu wyścigu
 12. Przekroczenie prędkości podczas startu do wyścigu (falstart): przy przekroczeniu 1-10km/h: kara czasowa 5s doliczana do czasu wyścigu, przy przekroczeniu 11-50km/h: kara przejazdu przez aleję serwisową, powyżej 50km/h: kara stop&go
 13. Przekroczenie prędkości w alei serwisowej: przy przekroczeniu 1-10km/h: kara czasowa 5s doliczana do czasu wyścigu, przy przekroczeniu 11-50km/h: kara przejazdu przez aleję serwisową, powyżej 50km/h: kara stop&go
 14. Nieupoważnione użycie systemu DRS: kara czasowa 5s doliczana do czasu wyścigu za każde użycie
 15. Blokowanie kierowcy na okrążeniu pomiarowym będąc na okrążeniu wyjazdowym/zjazdowym: kara czasowa 10s doliczana do czasu wyścigu
 16. Nie odbycie kary Drive Thru nakładanej podczas wyścigu: kara czasowa 30s doliczana do czasu wyścigu przy czym należy pamiętać, że otrzymanie kary DT podczas ostatnich 60s (dla wyścigów w których czas określa moment zakończenia) lub ostatniego okrążenia (dla wyścigów w których liczba okrążeń określa moment zakończenia) skutkuje otrzymaniem kary 30s bez względu na wjazd do alei serwisowej.
 17. Przekroczenie sumy kar powyżej 120s skutkuje usunięciem z wyników wyścigu (dyskwalifikacja) oraz zakaz startu w kwalifikacjach, w kolejnym wyścigu w którym ukarany weźmie udział.
 18. Kary za wypadki mogą zostać pomniejszone o 50%, jeżeli kierowca który je spowodował, odda pozycję w sposób zamierzony.
 19. Nagminne łamanie regulaminu, celowe powodowanie kolizji, częste powodowanie niebezpiecznych sytuacji na torze: kara usunięcia z sezonu bez możliwości ponownego uczestnictwa
 20. Podane kary czasowe są maksymalnymi jakie mogą nadać sędziowie, jeżeli uznają, że wykroczenie nie zasługuje na maksymalny wymiar kary mogą ją pomniejszyć wedle własnego uznania.
 21. Organizator wyznacza zespół sędziów, który jest odpowiedzialny za rozpatrzenie zgłoszeń od zawodników.
 22. Zespół sędziów ocenia sytuację na podstawie zgłoszenia, którego formularz znajduje się na stronie organizatora, na podstronie danego wyścigu. Formularz udostępniany jest 2h po zakończeniu wyścigu. Zgłoszenia można dokonać maksymalnie do 48h po wyścigu. Zgłoszenia wypadku mogą dokonać jedynie kierowcy w nim uczestniczący oraz sędziowie.
 23. Od każdej kary zawodnik może się odwołać jeden raz, dołączając zasadne wyjaśnienia. Skutkiem będzie ponowne rozpatrzenie zdarzenia. Odwołać można się maksymalnie 48h po wydaniu pierwszego werdyktu.
 24. Odwołania kierować należy na adres e-mail: admin@fairracing.com.pl. Odwołanie zawierać powinno informację o wyścigu i incydencie, którego dotyczy, jak też wyjaśnienie przyczyny odwołania.
 25. W przypadku nadania zawodnikowi kary czasowej otrzymuje on również punkty karne wyliczone na zasadnie 1s = 1pkt.
 26. Za datę nadania punktów karnych przyjmuje się datę rozpatrzenia wypadku przez zespół sędziowski.

12. Postanowienia końcowe

 1. W przypadkach, które nie znalazły się powyżej decyzję podejmuje organizator
 2. W przypadku nieścisłości Regulaminu ogólnego z Regulaminem sezonu uznaję się wyższość Regulaminu sezonu.

ENG

1. General provisions and definitions

 1. Organizer - Fair Racing (fairracing.com.pl portal)
 2. Administrator - persons performing support functions in organizing seasons, events and making decisions
 3. Driver, competitor - a person participating in a season or event
 4. Season - a series of scheduled races for which the organizer determines the platform, dates, cars, tracks, scoring on the basis of which the general classification of the season is calculated
 5. Event - an element of the season or a one-time event for which the organizer determines the platform, date, cars, track
 6. Pre-qualification - a session in which drivers must complete a sufficient number of measurement laps to qualify for the race

2. Enrollment rules

 1. Anyone 16 years of age or older may sign up for the Fair Racing season or event, Persons under the required age may participate only upon presentation of a parent/legal guardian's consent.
 2. The use of a racing wheel is required. The use of gamepads, keyboard or mouse for driving is prohibited.
 3. Enrollment takes place only on the specified date, the organizer has the right to change the date if he deems it appropriate. He may also open additional sign-ups during the season.
  1. Each round has a fixed limit of competitors.
  2. If more players have qualified for a round than the limit specifies, they can start on subsequent servers (splits). The condition for starting the next split is that at least 10 players qualify for it.
 4. Before registering for the season, it is mandatory to read the regulations.
 5. Competitors choose their starting numbers freely. It is not possible to reserve numbers.
 6. In order to participate in races, it is necessary to provide your name on the site. Competitors using nicknames will not be allowed to race.

3. Form of competition

 1. Each single event consists of a pre-qualification and a race weekend, i.e. a practice session before the race, a qualifying session or several qualifying sessions, a warm up session and a race or several races depending on the season/event stipulations.
 2. The event start list is determined based on the results of the pre-qualification and the attendance list. A competitor who has not obtained the appropriate time and/or has not completed the appropriate number of laps and/or whose best lap time does not meet the 105% limit of the best lap recorded on the server and/or has not marked attendance may not participate in the sessions of the race weekend.
 3. The start of pre-qualification is 2 weeks before the race.
 4. The end of pre-qualification is at 23:59 the day before the race.

4 Rules of driving and behavior on the server

 1. It is necessary to follow the driving rules exactly described in a separate document “Fair Racing Driving Rules”.
 2. During qualifying, it is prohibited to use the “Back to pits” option. The only situation when you are allowed to use this option is when your vehicle is damaged to the extent that you cannot continue driving, in which case you should not continue the session until it is over.
 3. It is prohibited to use the “Back to pits” option during the race session. The only situation when you are allowed to use this option is when your vehicle is damaged to the extent that you cannot continue driving, in which case you should not continue the session until it ends. The same applies to returning to the server after a crash/game error and returning to the track after the player has been automatically transferred to the service stand. Failure to comply with this rule will result in a penalty.
 4. In order to be classified and receive points for the race you must drive at least 90% of the leader's distance rounding up to full laps.

5. Mandatory applications and additional

 1. To compete in events, it is necessary to have the original version of the game Assetto Corsa on Steam and the DLC or mods specified for the season or event.
 2. Required additional applications: Real Penalty Client, Sol 2.1.3 and CSP version above 1.76.
 3. Discord app is recommended for voice communication
 4. Recommended additional applications:
 • Car Radar or Helicorsa.
 • ACCExtMirrors

6 Behavior and safety rules for each session of the event

 1. Pre-qualifications.
 2. During pre-qualification, time measurement by Assetto Corsa and collected through the sTracker app is mandatory. Therefore, lap times deemed invalid by Assetto Corsa will not be included in the classification of the pre-qualification session. A preview of the times can be seen on the organizer's website.
 3. The driver who is on the exit or exit lap is obliged to give way to the driver on the measurement lap. A penalty may be imposed for reverse behavior after video evidence is provided by the injured party.
 4. Practice before the race.
 5. A driver who is on an exit or exit lap shall yield the lane to a driver on a measurement lap. A penalty may be imposed for the opposite behavior after the execution of the notification on the organizer's website.
 6. Qualifications.
 7. The correctness of the times is controlled by Assetto Corsa.
 8. The driver who is on the exit or exit lap is obliged to give way to the track of the driver on the measuring lap. A penalty may be imposed for behavior contrary to that in force, after the execution of the notification on the organizer's website.
 9. Races/Races.
 10. The Real Penalty application is responsible for the correctness of the laps, the limit of off-track trips will be determined for the specific track, most often 5 off-track trips are allowed.
 11. The organizer reserves the right to disable the application at individual tracks.
 12. It is forbidden to take advantage of Real Penalty application errors.
 13. Flag announcements, (description in Driving Rules) , announcements and penalties assigned by Real Penalty must be obeyed also if there is a flying start (description in appendix 2).
 14. The organizer stipulates that the only reason for restarting the race may be the situation described in appendix-1 to the rules.
  1. - After the end of the race, drive down to the service lane. Accidents / collisions / irresponsible behavior after crossing the finish line will be dealt with equally with those during the race.
 1. General safety rules during each session.
 2. Follow the additional lines defining the exit to and exit from the service lane.
 3. The permissible speed in the service lane is set by the game, most often it is 80 km/h and this speed must be obtained before crossing the entry line.
 4. During the qualifying session and races, it is forbidden to write in the chat room also while waiting for the start. The exception is to communicate information about the organization of the event (incorrect grid, technical problems on the server side, etc.).
 5. The organizer reserves the right to carry out additional checks on the correctness of the line of travel and impose additional penalties after the session.

7. 24/7 server

 1. The server is provided by the organizer
 2. Server settings are set by the organizer
 3. The server password is given to everyone in the race tab.
 4. It is recommended that players whose ping exceeds 150ms leave the server. Above 200ms they will be removed automatically.

8. Car paintings

 1. Paintings must not contain content generally considered vulgar, racist, etc. and must not be against the law
 2. The organizer is not responsible for the use of logos or proprietary marks on the paintings provided by the competitors.
 3. The zipped file must not exceed 20MB and after unzipping 30MB
 4. Paintings must be uploaded to the driver's panel in the form of a ZIP archive containing only files (without directories) no later than 48h before the start of the race.

9 Teams

 1. Team formation is voluntary, you do not need to be a team member to participate in an event/season. Exceptions are events with a mandatory driver change.
 2. A team can be formed and managed by one person.
 3. The maximum number of competitors in team is 3.

10 Licenses

 1. When creating an account, each driver receives a basic license to compete in the Level0 league.
 2. A license of the appropriate level may be required to participate in seasons, which will be announced by the organizer in the detailed regulations of the season.
 3. Licenses are granted by the organizer upon the competitor's application submitted to the Driver Panel.
 4. The license may be granted on the basis of an analysis of the competitor's previous starts. In case of insufficient number of starts or doubts about the legitimacy of its granting, the organizer may conduct a license examination.
 5. The license exam is conducted on a server indicated by the administrator at a date agreed with the driver. The exam consists in checking the ability to drive safely in situations of direct fight on the track. The detailed course of the exam is determined by the examiner.
 6. Licenses are granted indefinitely. Exceptions are licenses conditionally granted for one race.
 7. The license may be revoked from the competitor at any time by a decision of the judging panel following inappropriate behavior of the driver during races.
 8. If the number of penalty points awarded to a driver in the last 30 days exceeds 85pct, he is suspended from entering any races for 15 days from the time the limit was exceeded.
 9. If the number of penalty points awarded to a driver in the last 30 days exceeds 100pct the possibility of entering any races is suspended for 30 days from the time the limit was exceeded.

11. Penalties

 1. The organizer may give penalties in the cases described below.
 2. Causing a collision in the race: time penalty of 30s added to the race time (base)
 3. Causing a collision involving more than 3 cars: additional time penalty of 15s added to the race time
 4. Causing a collision on the first lap of the race: additional time penalty of 15s added to the race time
 5. Causing a collision before the second corner of the first lap: additional time penalty of 30s added to the race time
 6. Overtaking off the track and/or in an improper manner (not in accordance with the Fair Racing Rules of Driving): time penalty of 20s added to race time
 7. Returning to the track in an improper manner (not in accordance with the description contained in the Fair Racing Riding Rules): time penalty of 30s added to the race time or 90 penalty points in case of a flagrant violation
 8. Blocking by an understudy driver: time penalty of 10s added to the race time
 9. Blocking by an understudy driver in a blatant manner and/or for an extended period of time (i.e. several turns): time penalty of 30s added to race time
 10. Overtaking while there is a yellow flag on the track: time penalty of 15s added to race time (penalty may be cancelled after giving up position)
 11. Blocking a driver on the measuring lap while on the exit/exit lap: time penalty of 10s added to race time
 12. Failure to serve the Drive Thru penalty imposed during the race: time penalty of 45s added to the race time, bearing in mind that receiving a DT penalty during the last 60s (for races in which time determines the moment of completion) or the last lap (for races in which the number of laps determines the moment of completion) results in a 45s penalty regardless of the entry to the service lane.
 13. Exceeding the sum of penalties in excess of 120s results in removal from the race results (disqualification) and a ban on qualifying, in the next race in which the penalized person will participate.
 14. Penalties for accidents may be reduced by 50% if the driver who caused the accident gives away the position intentionally.
 15. Repeated violation of the rules, deliberately causing collisions, frequently causing dangerous situations on the track: penalty of removal from the season without the possibility of participation again.
 16. The given time penalties are the maximum that the judges can give, if they consider that the offense does not deserve the maximum penalty they can reduce it at their discretion.
 17. The organizer appoints a team of judges who are responsible for considering applications from competitors.
 18. The team of judges evaluates the situation on the basis of the application, the form of which can be found on the organizer's website, on the sub-page of the given race. The form is made available 2h after the end of the race. Notification can be made up to 48h after the race. Only the drivers involved and the judges can report an accident.
 19. A competitor may appeal against each penalty once, attaching a reasonable explanation. This will result in a reconsideration of the event. Appeals can be made up to 48h after the first verdict.
 20. Appeals should be directed to the e-mail address: admin@fairracing.com.pl. The appeal should contain information about the race and the incident to which it relates, as well as an explanation of the reason for the appeal.
 21. If a competitor is given a time penalty, he/she also receives penalty points calculated on the basis of 1s = 1 point.
 22. The date of awarding penalty points shall be the date of consideration of the incident by the panel of judges.

12. Final provisions

 1. In cases not covered above, the decision is made by the organizer.
 2. In case of inconsistency between the General Rules and Regulations of the season, the superiority of the Regulations of the season is acknowledged.
rules/general.txt · Last modified: 2023/09/25 08:12 by lelu0

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki