User Tools

Site Tools


rules:general

1. Postanowienia ogólne i definicje

 1. Organizator – Fair Racing (portal fairracing.com.pl)
 2. Administrator - osoby pełniące funkcje pomocnicze w organizacji sezonów, eventów i podejmowaniu decyzji
 3. Kierowca, zawodnik – osoba uczestnicząca w sezonie lub event’cie
 4. Sezon – seria zaplanowanych wyścigów, dla których organizator określa platformę, terminy, samochody, tory, punktację na podstawie, której jest liczona klasyfikacja generalna sezonu
 5. Event - element sezonu lub jednorazowe wydarzenie, dla którego organizator określa platformę, termin, samochody, tor
 6. Prekwalifikacje – sesja, w której kierowcy muszą wykonać odpowiednią ilość okrążeń pomiarowych w celu zakwalifikowania ich do wyścigu

2. Zasady zapisów

 1. Do sezonu lub eventu Fair Racing może zapisać się każdy kto ukończył 16 lat, Osoby poniżej wymaganego wieku mogą brać udział tylko po przedstawieniu zgody rodzica/prawnego opiekuna.
 2. Wymagane jest używanie kierownicy wyścigowej. Korzystanie z gamepadów, klawiatury lub myszy do prowadzenia samochodu jest zabronione.
 3. Zapisy odbywają się tylko w określonym terminie, organizator ma prawo zmienić termin jeśli uzna to za właściwe. Może również otworzyć dodatkowe zapisy w trakcie trwania sezonu.
  1. Każda runda ma ustalony limit zawodników.
  2. Jeżeli do rundy zakwalifikowało się więcej zawodników, niż określa limit, mogą oni wystartować na kolejnych serwerach (split'ach). Warunkiem uruchomienia kolejnego split'u jest zakwalifikowanie się do niego co najmniej 10 zawodników.
 4. Przed zgłoszeniem się do sezonu obowiązkowe jest zapoznanie się z regulaminem.
 5. Numery startowe zawodnicy wybierają w sposób dowolny. Nie ma możliwości rezerwacji numerów.

3. Forma zawodów

 1. Każdy pojedynczy event składa się z prekwalifikacji oraz weekendu wyścigowego czyli sesji practice przed wyścigiem, kwalifikacji lub kilku sesji kwalifikacyjnych, sesji warm up i wyścigu lub kilku wyścigów w zależności od postanowień dotyczących sezonu/eventu.
 2. Lista startowa eventu ustalana jest na podstawie wyników prekwalifikacji oraz listy obecności. Zawodnik, który nie uzyskał odpowiedniego czasu i/lub nie wykonał odpowiedniej liczby okrążeń i/lub jego czas najlepszego okrążenia nie spełnia limitu 105% najlepszego okrążenia zapisanego na serwerze i/lub nie zaznaczył obecności nie może brać udziału w sesjach weekendu wyścigowego.
 3. Rozpoczęcie prekwalifikacji następuje 2 tygodnie przed wyścigiem.
 4. Zakończenie prekwalifikacji następuje o godzinie 23:59 dzień przed wyścigiem.

4. Zasady jazdy i zachowania na serwerze

 1. Należy stosować się do zasad jazdy dokładnie opisanych w oddzielnym dokumencie „Zasady Jazdy Fair Racing”
 2. W trakcie trwania kwalifikacji zalecane jest nie używanie opcji „Back to pits” lub użycie jej po zatrzymaniu po za torem w bezpiecznym miejscu.
 3. W trakcie trwania sesji wyścigowej zabronione jest używanie opcji „Back to pits”. Jedyną sytuacją kiedy wolno użyć tej opcji jest uszkodzenie pojazdu w stopniu nie pozwalającym na dalszą jazdę, w takim przypadku nie należy kontynuować sesji, aż do jej zakończenia. To samo tyczy się powrotu na serwer po crash’u/błędzie gry oraz powrotu na tor po automatycznym przeniesieniu zawodnika na stanowisko serwisowe. Nieprzestrzeganie tej zasady skutkować będzie karą.
 4. Aby zostać sklasyfikowanym i otrzymać punkty za wyścig należy przejechać co najmniej 90% dystansu lidera zaokrąglając do pełnych okrążeń.

5. Aplikacje obowiązkowe i dodatkowe

 1. Do startów w eventach niezbędne jest posiadanie oryginalnej wersji gry Assetto Corsa na Steam i DLC lub mody określone dla danego sezonu lub eventu.
 2. Wymagane aplikacje dodatkowe: Real Penalty Client, Sol 2.1.3 i CSP w wersji powyżej 1.76
 3. Do komunikacji głosowej zalecana jest aplikacja Discord
 4. Zalecane aplikacje dodatkowe:
 • Car Radar lub Helicorsa
 • ACCExtMirrors

6. Zachowanie i zasady bezpieczeństwa podczas poszczególnych sesji eventu

 1. Prekwalifikacje
 2. W czasie prekwalifikacji obowiązuje pomiar czasu dokonywany przez Assetto Corsa i gromadzony za pomocą aplikacji sTracker. W związku z tym czasy okrążeń uznane przez Assetto Corsa za nieważne nie zostaną uwzględnione w klasyfikacji sesji prekwalifikacyjnej. Podgląd czasów widoczny jest na stronie organizatora.
 3. Kierowca będący na okrążeniu wyjazdowym lub zjazdowym ma obowiązek ustąpić toru jazdy kierowcy na okrążeniu pomiarowym. Za zachowanie odwrotne do obowiązującego może zostać nałożona kara po dostarczeniu dowodu w postaci materiału wideo przez osobę poszkodowaną.
 4. Practice przed wyścigiem
  1. Kierowca będący na okrążeniu wyjazdowym lub zjazdowym ma obowiązek ustąpić toru jazdy kierowcy na okrążeniu pomiarowym. Za zachowanie odwrotne do obowiązującego może zostać nałożona kara po wykonaniu zgłoszenia na stronie organizatora.
 5. Kwalifikacje
 6. Poprawność czasów kontroluje Assetto Corsa.
 7. Kierowca będący na okrążeniu wyjazdowym lub zjazdowym ma obowiązek ustąpić tor jazdy kierowcy na okrążeniu pomiarowym. Za zachowanie odwrotne do obowiązującego może zostać nałożona kara po wykonaniu zgłoszenia na stronie organizatora.
 8. Wyścig/wyścigi
 9. Za poprawność okrążeń odpowiada aplikacja Real Penalty, limit wyjazdów po za tor będzie określany dla konkretnego toru, najczęściej dopuszczalne jest 5 wyjazdów poza tor.
 10. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia aplikacji na poszczególnych torach.
 11. Organizator zastrzega sobie możliwość dodatkowego przeprowadzenia kontroli poprawności linii przejazdu i nałożenia dodatkowych kar po zakończeniu wyścigu.
 12. Zabrania się wykorzystywania błędów aplikacji Real Penalty.
 13. Należy stosować się do komunikatów flagowych, (opis w Zasadach Jazdy) , komunikatów oraz kar przydzielanych przez Real Penalty również jeżeli odbywa się start lotny (opis w załączniku nr 2).
 14. Organizator zastrzega, że jedynym powodem restartu wyścigu może być sytuacja opisana w załączniku nr1 do regulaminu.
 15. Ogólne zasady bezpieczeństwa podczas każdej sesji.
 16. Należy stosować się do dodatkowych linii określających zjazd do i wyjazd z alei serwisowej.
 17. Dopuszczalna prędkość w alei serwisowej jest ustawiona przez grę, najczęściej jest to 80 km/h i taką prędkość należy uzyskać przed przekroczeniem linii wjazdu.
 18. Podczas sesji kwalifikacyjnej oraz wyścigów obowiązuje zakaz pisania na czacie również w czasie oczekiwania na start. Wyjątkiem jest przekazanie informacji dot. organizacji eventu (nieprawidłowy grid, problemy techniczne po stronie serwera itp.)

7. Serwer 24/7

 1. Serwer jest zapewniany przez organizatora
 2. Ustawienia serwera są ustalane przez organizatora
 3. Hasło do serwera otrzymuje każdy w zakładce wyścigu.
 4. Zaleca się, aby zawodnicy, których ping przekracza 150ms opuścili serwer. Powyżej 200ms będą usuwani automatycznie.

8. Malowania samochodów

 1. Malowanie nie może zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne, rasistowskie itp. oraz nie może być sprzeczne z prawem
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za używanie logotypów czy znaków zastrzeżonych na malowaniach dostarczonych przez zawodników.
 3. Spakowany plik nie może przekraczać 20MB i po rozpakowaniu 30MB
 4. Malowania należy umieścić w panelu kierowcy w postaci archiwum ZIP zawierającego wyłącznie pliki (bez katalogów) najpóźniej 48h przed rozpoczęciem wyścigu.

9. Zespoły

 1. Tworzenie zespołu jest dobrowolne, nie trzeba być członkiem zespołu, aby uczestniczyć w event’cie/sezonie. Wyjątkiem są eventy z obowiązkową zmianą kierowcy.
 2. Zespół może być utworzony i zarządzany przez jedną osobę.
 3. Liczba zawodników jest dowolna, ale punkty w klasyfikacji zespołowej zdobywa tylko trzech kierowców zajmujących najwyższe pozycje w wyścigu.

10. Licencje

 1. Podczas zakładania konta każdy kierowca otrzymuje podstawową licencję uprawniającą do startów w lidze Level0.
 2. Do udziału w sezonach może być wymagane posiadanie licencji odpowiedniego stopnia, o czym organizator poinformuje w regulaminie szczegółowym sezonu.
 3. Licencje przyznaje organizator na wniosek zawodnika złożony w Panelu Kierowcy.
 4. Licencja może zostać przyznana na podstawie analizy dotychczasowych startów zawodnika. W przypadku niewystarczającej ilości startów bądź wątpliwości co do zasadności jej przyznania organizator może przeprowadzić egzamin licencyjny.
 5. Egzamin licencyjny przeprowadzany jest na wskazanym przez administratora serwerze w ustalonym z kierowcą terminie. Egzamin polega na sprawdzeniu umiejętności bezpiecznej jazdy w sytuacjach bezpośredniej walki na torze. Szczegółowy przebieg egzaminu ustala egzaminator.
 6. Licencje przyznawane są bezterminowo. Wyjątkiem są licencje przyznane warunkowo na jeden wyścig.
 7. Licencja może zostać odebrana zawodnikowi w dowolnym momencie decyzją komisji sędziowskiej w następstwie nieodpowiedniego zachowania kierowcy w trakcie wyścigów.
 8. Jeżeli ilość punktów karnych przyznanych kierowcy w ciągu ostatnich 30 dni przekroczy 85pkt zawieszona zostaje możliwość zgłaszania się do jakichkolwiek wyścigów na czas 15 dni od momentu, kiedy limit został przekroczony.
 9. Jeżeli ilość punktów karnych przyznanych kierowcy w ciągu ostatnich 30 dni przekroczy 100pkt zawieszona zostaje możliwość zgłaszania się do jakichkolwiek wyścigów na czas 30 dni od momentu, kiedy limit został przekroczony.

11. Kary

 1. Organizator może nadawać kary w przypadkach opisanych poniżej.
 2. Spowodowanie kolizji w wyścigu: kara czasowa 30s doliczana do czasu wyścigu (podstawa)
 3. Spowodowanie kolizji, w której uczestniczyły więcej niż 3 samochody: dodatkowa kara czasowa 15s doliczana do czasu wyścigu
 4. Spowodowanie kolizji na pierwszym okrążeniu wyścigu: dodatkowa kara czasowa 15s doliczana do czasu wyścigu
 5. Spowodowanie kolizji przed drugim zakrętem pierwszego okrążenia: dodatkowa kara czasowa 30s doliczana do czasu wyścigu
 6. Wyprzedzanie poza torem i/lub w sposób nieprawidłowy (niezgodny z opisem zawartym w Zasadach Jazdy Fair Racing): kara czasowa 20s doliczana do czasu wyścigu
 7. Powrót na tor w sposób nieprawidłowy (niezgodny z opisem zawartym w Zasadach Jazdy Fair Racing): kara czasowa 30s doliczana do czasu wyścigu lub 90 pkt karnych w przypadku rażącego naruszenia
 8. Blokowanie przez kierowcę dublowanego: kara czasowa 10s doliczana do czasu wyścigu
 9. Blokowanie przez kierowcę dublowanego w sposób rażący i/lub przez dłuższy czas (tj. kilka zakrętów): kara czasowa 30s doliczana do czasu wyścigu
 10. Wyprzedzanie podczas kiedy na torze jest żółta flaga: kara czasowa 15s doliczana do czasu wyścigu (kara może zostać anulowana po oddaniu pozycji)
 11. Blokowanie kierowcy na okrążeniu pomiarowym będąc na okrążeniu wyjazdowym/zjazdowym: kara czasowa 10s doliczana do czasu wyścigu
 12. Nie odbycie kary Drive Thru nakładanej podczas wyścigu: kara czasowa 45s doliczana do czasu wyścigu przy czym należy pamiętać, że otrzymanie kary DT podczas ostatnich 60s (dla wyścigów w których czas określa moment zakończenia) lub ostatniego okrążenia (dla wyścigów w których liczba okrążeń określa moment zakończenia) skutkuje otrzymaniem kary 45s bez względu na wjazd do alei serwisowej.
 13. Przekroczenie sumy kar powyżej 120s skutkuje usunięciem z wyników wyścigu (dyskwalifikacja) oraz zakaz startu w kwalifikacjach, w kolejnym wyścigu w którym ukarany weźmie udział.
 14. Kary za wypadki mogą zostać pomniejszone o 50%, jeżeli kierowca który je spowodował, odda pozycję w sposób zamierzony.
 15. Nagminne łamanie regulaminu, celowe powodowanie kolizji, częste powodowanie niebezpiecznych sytuacji na torze: kara usunięcia z sezonu bez możliwości ponownego uczestnictwa
 16. Podane kary czasowe są maksymalnymi jakie mogą nadać sędziowie, jeżeli uznają, że wykroczenie nie zasługuje na maksymalny wymiar kary mogą ją pomniejszyć wedle własnego uznania.
 17. Organizator wyznacza zespół sędziów, który jest odpowiedzialny za rozpatrzenie zgłoszeń od zawodników.
 18. Zespół sędziów ocenia sytuację na podstawie zgłoszenia, którego formularz znajduje się na stronie organizatora, na podstronie danego wyścigu. Formularz udostępniany jest 2h po zakończeniu wyścigu. Zgłoszenia można dokonać maksymalnie do 48h po wyścigu.
 19. Od każdej kary zawodnik może się odwołać jeden raz, dołączając zasadne wyjaśnienia. Skutkiem będzie ponowne rozpatrzenie zdarzenia. Odwołać można się maksymalnie 48h po wydaniu pierwszego werdyktu.
 20. Odwołania kierować należy na adres e-mail: admin@fairracing.com.pl. Odwołanie zawierać powinno informację o wyścigu i incydencie, którego dotyczy, jak też wyjaśnienie przyczyny odwołania.
 21. W przypadku nadania zawodnikowi kary czasowej otrzymuje on również punkty karne wyliczone na zasadnie 1s = 1pkt.
 22. Za datę nadania punktów karnych przyjmuje się datę rozpatrzenia wypadku przez zespół sędziowski.

12. Postanowienia końcowe

 1. W przypadkach, które nie znalazły się powyżej decyzję podejmuje organizator
 2. W przypadku nieścisłości Regulaminu ogólnego z Regulaminem sezonu uznaję się wyższość Regulaminu sezonu.
rules/general.txt · Last modified: 2022/04/11 06:17 by lelu0