User Tools

Site Tools


rules:appendix-4

Załącznik nr 4

do regulaminu ogólnego

PL

Procedura zmiany kierowcy w czasie wyścigu

 1. Zmiana kierowcy nadzorowana jest przez serwer i jego wskazania są wiążące dla przebiegu całej procedury.
 2. Procedura zmiany kierowcy powinna odbywać się według schematu:
  • Samochód zespołu zjeżdża do alei serwisowej i zatrzymuje się na właściwym stanowisku. Nie jest istotny zaznaczony zakres czynności wykonywanych przy aucie (paliwo, opony, naprawy).
  • Po zatrzymaniu samochodu i upewnieniu się, że pozycja jest prawidłowa kierowca może wcisnąć ESC i opuścić serwer.
  • Po rozłączeniu z serwerem aktualnego kierowcy zmiennik może dołączyć do serwera. Po załadowaniu gry należy wczytać setup / dokonać modyfikacji, po czym wcisnąć ikonkę kierownicy.
  • Samochód musi pozostać nieruchomo na stanowisku serwisowym do momentu zakończenia odliczania czasu na górze ekranu i wyświetleniu komunikatu ‘You are clear to leave the pits, go go go!’. Zalecane jest pozostanie na biegu neutralnym do końca odliczania.
 3. Czas wyznaczony na zmianę kierowców wynosi 2 minuty od opuszczenia serwera do momentu ruszenia. Nieprzestrzeganie tego czasu skutkować będzie nadaniem kary.
 4. Każde wyjście z serwera przez kierowcę stojącego na stanowisku serwisowym zaliczane jest jako zmiana i tworzy konieczność przestrzegania czasu 2. minut niezależnie od tego, czy auto przejmuje inny kierowca.

ENG

The procedure for changing drivers during a race.

 1. Driver change is supervised by the server and its indications are binding for the course of the whole procedure.
 2. The procedure for changing the driver should follow the algorithm:
  • The team's car descends to the service lane and stops at the appropriate stand. The marked scope of activities performed on the car (fuel, tires, repairs) is not important.
  • After stopping the car and making sure that the position is correct, the driver can press ESC and leave the server.
  • After disconnecting the current driver from the server, the alternate can join the server. After loading the game, load the setup / make modifications, then press the steering wheel icon.
  • The car must remain stationary on the service stand until the timer at the top of the screen finishes and the message 'You are clear to leave the pits, go go go!' is displayed. It is recommended to remain in neutral gear until the end of the countdown.
 3. The time allotted for changing drivers is 2 minutes from the time you leave the server to the time you start. Failure to comply with this time will result in a penalty.
 4. Any exit from the server by a driver standing at the service stand is counted as a change and creates the need to observe the time of 2. minutes regardless of whether the car is taken over by another driver.
rules/appendix-4.txt · Last modified: 2022/09/13 07:41 by lelu0

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki