User Tools

Site Tools


rules:appendix-2

Załącznik nr 2

do regulaminu ogólnego

Procedura startu lotnego

Założenia ogólne

 1. Procedura startu lotnego oraz okrążenia formującego nadzorowana jest przez aplikację Real Penalty.
 2. Każdy kierowca ma obowiązek posiadania i używania aplikacji Real Penalty Client.
 3. Rozpoczęcie okrążenia formującego następuje po zgaśnięciu czerwonych świateł startowych (generowanych przez Assetto Corsa), lider rusza dopiero w momencie kiedy znajduje się przed nim samochód bezpieczeństwa (jeżeli taki znajduje się na torze) lub bezpośrednio po ich zgaśnięciu, każdy kolejny zawodnik zaczyna jazdę kiedy ruszy samochód znajdujący się na pozycji przed nim.
 4. Zawodnik startujący z pole position ma obowiązek utrzymywać prędkość za samochodem bezpieczeństwa lub nadawać prędkość zgodnie z ograniczeniem. Ograniczenie prędkości wynosi 80 km/h chyba, że regulamin sezonu stanowi inaczej.
 5. Po ruszeniu każdy kierowca jest odpowiedzialny za utrzymanie swojej pozycji startowej, obowiązuje absolutny zakaz wyprzedzania.
 6. Podczas okrążenia formującego wszelkie zdarzenia będą rozpatrywane jako te mające miejsce przed drugim zakrętem pierwszego okrążenia (+30sek do zasądzonej kary).
 7. Wyprzedzanie podczas okrążenia formującego będzie karane bezwzględną dyskwalifikacją z wyścigu, jeżeli wykroczenie będzie się powtarzać może to skutkować dyskwalifikacją z sezonu lub usunięciem z ligi.
 8. W przypadku braku fizycznego samochodu bezpieczeństwa należy stosować się tylko do komunikatów aplikacji.

Założenia szczegółowe - wariant "A"

1. Po zgaśnięciu świateł startowych aplikacja Real Penalty wyświetla komunikat “SC” wraz z żółtym światłem (rys.1). Kierowcy ruszają kolejno z pól startowych formując pojedynczą kolumnę (single file). Dozwolone jest dogrzewanie opon i wężykowanie po torze. Należy utrzymywać maksymalnie dziesięć długości samochodu od auta poprzedzającego. Obowiązuje zakaz wyprzedzania.

rys.1 - komunikat “SC“

2. Po zgaśnięciu żółtego światła na komunikacie SC (rys. 2) zawodnicy ustawiają się w dwóch kolumnach (double file). Obowiązuje utrzymanie odległości ok. jednego auta od kierowcy poprzedzającego (należy utrzymywać tempo i pozycję za samochodem przed sobą, a nie tego w kolumnie obok). Obowiązuje zakaz dogrzewania opon.

rys. 2 - komunikat ze zgaszonym światłem

3. Przed wyjazdem na prostą S/M przez lidera pojawi się czerwone światło, a komunikat “SC” zniknie (rys. 3). Obowiązuje ograniczenie prędkości, aż do zapalenia się światła zielonego (jeżeli w momencie zmiany koloru światła prędkość będzie wyższa niż zgodna z ograniczeniem zostanie nadana kara Jump Start).

rys. 3 - czerwone światło

4. Wyścig rozpoczyna się po zapaleniu zielonego światła światła (rys.4), obowiązują regularne zasady wyścigowe, niezależnie od pozycji kolumny na torze. Jeżeli w momencie zmiany koloru światła prędkość będzie wyższa niż zgodna z ograniczeniem zostanie nadana kara Jump Start.

rys. 4 - zielone światło


Założenia szczegółowe - wariant "B"

1. Po zgaśnięciu świateł startowych aplikacja Real Penalty wyświetla komunikat “SC” (rys.1). Kierowcy ruszają kolejno z pól startowych formując pojedynczą kolumnę (single file). Dozwolone jest dogrzewanie opon i wężykowanie po torze. Należy utrzymywać maksymalnie dwie długości samochodu od auta poprzedzającego. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h oraz zakaz wyprzedzania.

2. Po zgaśnięciu żółtego światła na komunikacie SC (rys. 2) zawodnicy ustawiają się w dwóch kolumnach (double file). Obowiązuje ograniczenie prędkości i utrzymanie odległości ok. jednego auta od kierowcy poprzedzającego (należy utrzymywać tempo i pozycję za samochodem przed sobą, a nie tego w kolumnie obok). Obowiązuje zakaz dogrzewania opon.

3. Po dojechaniu do ostatniego zakrętu przed prostą S/M przestaje obowiązywać ograniczenie prędkośći, a lider kolumny odpowiedzialny jest za nadanie tempa. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. Po rozpoczęciu przyspieszania przez lidera zabronione jest ponowne zwalnianie poprzez odpuszczenie gazu lub użycie hamulców.

4. Wyścig rozpoczyna się po zapaleniu zielonego światła (rys.3) Obowiązują regularne zasady wyścigowe.

ENG

Annex 2.

to general regulations.

Flight start procedure.

General assumptions

 1. The flying start and formation lap procedure is supervised by the Real Penalty application.
 2. Each driver is required to have and use the Real Penalty Client application.
 3. The formation lap starts when the red starting lights (generated by Assetto Corsa) go out, the leader starts only when there is a safety car in front of him (if there is one on the track) or immediately after they go out, each subsequent competitor starts when the car in position in front of him starts.
 4. A competitor starting from pole position is obliged to maintain his speed behind the safety car or make up speed according to the speed limit. The speed limit is 80 km/h.
 5. After starting, each driver is responsible for maintaining his starting position, overtaking is absolutely prohibited.
 6. During the formation lap, any incident will be considered as occurring before the second turn of the first lap (+30sec to the penalty awarded).
 7. Overtaking during the formation lap will be penalized with an outright disqualification from the race, if the offense is repeated it may result in disqualification from the season or removal from the league.
 8. In the absence of a physical safety car, only the messages of the application must be followed.

Detailed assumptions - variant "A"

(1) When the starting lights go out, the Real Penalty app displays the message “SC” along with a yellow light (fig.1). Drivers start sequentially from the starting fields forming a single column (single file). Tire warm-ups and snaking around the track are permitted. A maximum of two car lengths from the preceding car must be maintained. The speed limit is 80 km/h and overtaking is prohibited.

fig.1 - message “SC”

. (2) After the yellow light goes out on the SC message (Fig. 2), the competitors line up in two columns (double file). It is mandatory to limit the speed and maintain a distance of about one car from the preceding driver (you must maintain the pace and position behind the car in front of you, not the one in the column next to you). Tire overheating is prohibited.

figure 2 - message with lights out

. 3. a red light will appear and the “SC” message will disappear before the leader exits onto the S/M straight (Figure 3). The speed limit still applies until the green light comes on.

fig. 3 - red light

.

4 The race begins after the green light (fig.4), the regular racing rules apply, regardless of the position of the column on the track. It is forbidden to exceed the speed limit until the green light is on.

figure 4 - green light

.


Detailed assumptions - variant "B"

(1) After the starting lights go out, the Real Penalty application displays the message “SC” (fig.1). Drivers start sequentially from the starting fields forming a single column (single file). Tire warm-ups and snaking around the track are permitted. A maximum of two car lengths from the preceding car must be maintained. The speed limit is 80 km/h and overtaking is prohibited.

(2) After the yellow light goes out on the SC message (Figure 2), the competitors line up in two columns (double file). It is mandatory to limit the speed and maintain a distance of about one car from the preceding driver (you must maintain the pace and position behind the car in front of you, not the one in the column next to you). Tire overheating is prohibited.

(3) Upon reaching the last corner before the S/M straight, the speed limit no longer applies, and the column leader is responsible for setting the pace. Overtaking is prohibited. Once the leader begins to accelerate, it is forbidden to decelerate again by letting off the gas or using the brakes.

(4) The race starts when the green light is on (Fig.3) Regular race rules apply.

rules/appendix-2.txt · Last modified: 2023/02/22 09:12 by lelu0

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki